Algemene Informatie

Geachte Wedstrijdzwemmer,

Op deze site vindt u de algemene informatie die bestemd is voor het wedstrijdzwemmen. Het betreft hier de contributie de zwemtijden en overige informatie die betrekking hebben op het wedstrijdzwemmen. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich altijd richten tot ons secretariaat en wij zullen u dan zo spoedig mogelijk van informatie voorzien.

Om te beginnen heet het bestuur u van harte welkom bij onze zwemvereniging.!
Zwem- en Poloclub AquaWaarD is een vereniging die in 1992 is opgericht en sindsdien flink gegroeid is. Het is de bedoeling dat deze groei zich langzaam maar gestaag voortzet; wij richten ons daarbij onder andere op de jeugd van Heerhugowaard en omstreken.
Z&PC AquaWaarD is een door de KNZB erkende vereniging en bij deze bond aangesloten.

Door het AquaWaarD Jeugdzwemplan maken wij de jongeren bekend met alle facetten van de zwemsport zoals wedstrijdzwemmen, snorkelen, waterpolo en reddend zwemmen. Tevens leren zij een aantal alternatieve zwemslagen. Tijdens deze zwemopleiding kan de jeugd zijn zwemkwaliteiten verder ontwikkelen en vervolgens een keuze maken voor één van de zwemsporttakken waarmee kennis is gemaakt.

Valt u niet onder de categorie jeugd, ook dan biedt AquaWaarD voldoende mogelijkheden om u te bekwamen in diverse zwemtechnieken of om uw conditie op te bouwen middels het trimzwemmen of watertrainen (hydrofitness). Ook kunt bij ons gaan wedstrijdzwemmen of de teamsport waterpolo gaan beoefenen.

Wil je graag individueel sporten in teamverband, dan is wedstrijdzwemmen de aangewezen tak van de zwemsport.
Zowel voor jongens als meisjes is wedstrijdzwemmen een boeiende en pittige tak van sport. de Nederlandse zwemmers horen zelfs tot de wereldtop.
Heb je het zwemplan gevolgd, dan is er altijd een plaats voor je bij de zwemselectie. Doe je mee aan het Jeugdzwemplan en je vindt het eigenlijk leuker om te wedstrijdzwemmen, vraag dan aan je zwemplantrainer of je met wedstrijdzwemmen mee mag doen. Het is dan mogelijk om te blijven zwemplannen en tegelijk te wedstrijdzwemmen, je kunt dan mooi nog al je zwemplan diploma’s allemaal behalen.
Wel wordt er van wedstrijdzwemmers verwacht dat ze regelmatig de trainingen volgen, en als er wedstrijden zijn, tijdig laten weten wanneer ze verhinderd zijn. Je zwemt dan wel individueel, maar bij bijvoorbeeld een estafette wordt er ook op jou gerekend!
Van ouders van jonge wedstrijdzwemmers wordt verwacht dat zij bij uitwedstrijden bij toerbeurt voor vervoer kunnen zorgen. Heeft men geen eigen vervoer, dan kan tegen betaling en in overleg met de coaches en de andere ouders mogelijk vervoer worden geregeld

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u altijd bij de trainers of bij een van de leden van de zwemcommissie terecht.
Wij wensen u een sportieve en vooral een plezierige tijd bij AquaWaarD toe!

De zwemcommissie

 

Lidmaatschap:
Een lidmaatschap duurt tenminste een geheel zwemseizoen. Een zwemseizoen start bij het begin van een basisschooljaar en eindigt twee weken voor het einde van een basisschooljaar.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden per einde van een zwemseizoen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
Indien zich zeer ernstige omstandigheden voordoen waarbij redelijkerwijze niet van de vereniging gevergd kan worden dat een lidmaatschap langer voortduurt, dan kan opzegging door de vereniging met onmiddellijke ingang plaats hebben. Indien deze ernstige omstandigheden door het betreffende lid zijn veroorzaakt dan vindt geen restitutie van reeds betaalde contributie en/of wedstrijdgelden plaats.

Contributie:
De contributie is een jaarcontributie (een zwemseizoen). Het is mogelijk om de contributie per jaar, per drie periode’s van vier maanden of per maand (10x) te voldoen.
De contributie inning vindt steeds plaats bij vooruitbetaling middels een automatische incasso.
Betaling van de jaarcontributie kan ook per factuur, de contributie wordt dan verhoogd met administratiekosten.
Contributies en bijdragen van begunstigers dienen voor het einde van het boekjaar waarop zij betrekking hebben, aan de penningmeester te zijn voldaan.

Wedstrijdgelden:
Voor deelname aan zwem- en/of polocompetities zijn wedstrijdgelden verschuldigd. De inning hiervan vindt uitsluitend plaats aan het begin van het wedstrijdseizoen en op dezelfde wijze als die voor de contributie is afgesproken. Het wedstrijdseizoen start tegelijk met het zwemseizoen.

Contributiekorting:
Een verzoek om contributiekorting c.q. restitutie van contributie wordt gehonoreerd indien gedurende een bepaalde periode waarvoor lidmaatschapsgeld is betaald het betreffende lid door ziekte en/of blessures verhinderd is om mee te doen aan de trainingen van de vereniging. Deze periode van verhindering dient tenminste vier aaneengesloten maanden te betreffen en te vallen binnen een zwemseizoen, onderbreking door de zomervakantie (basisschool) wordt niet meegerekend.

Deze periode vangt aan op het moment dat een schriftelijke of e-mail melding van de verhindering bij het algemeen bestuur is ontvangen.
Contributiekorting c.q. restitutie van contributie wordt niet toegekend om redenen van verhuizing, studie, werk, etc.
De hoogte van de korting bedraagt een evenredig deel van de betaalde contributie over de betreffende periode met aftrek van de vaste kosten van de vereniging per lid. Ter indicatie: voor 2009 is dit € 90,00 per jaar per lid.
De korting wordt niet rechtstreeks gerestitueerd maar wordt verrekend met de verschuldigde contributie over een volgende zwemseizoen.

Boetes
In geval een team/zwemmer door de overkoepelende bond of kring een geldboete wordt opgelegd dan is het betreffende team/zwemmer gehouden deze boete te betalen. De zwemcommissie van het betreffende team/zwemmer draagt zorg dat de boete  betaald wordt.
Een door de overkoepelende bond of kring opgelegde individuele geldboete wordt via de vereniging verrekend, de vereniging stuurt het betreffende lid hiervoor een rekening. Mocht de zwemmer zonder reden niet komen opdagen tijdens een wedstrijd krijgt hij boven de individuele geldboete ook een waarschuwing van de vereniging. Bij het herhalen van dit vergrijp zal er een boete van 25 euro worden berekend voor ieder voorval wat dan plaats vind binnen het zwemseizoen.

Algemeen
Bij in gebreke blijven van betaling van verschuldigde contributies en/of wedstrijdgelden en/of boetes wordt het betreffende lid bij de eerste schriftelijke aanmaning uitgesloten van deelname aan trainingen en/of wedstrijden (schorsing) totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
Indien onverhoopt, ook na een tweede betalingsaanmaning, betaling van verschuldigde contributies en/of wedstrijdgelden en/of boetes achterwege blijft dan wordt een incassobureau ingeschakeld.
De kosten van de aanmaningen en de incassoprocedure worden bij het lid in rekening gebracht.

Disciplinaire maatregelen
Binnen de vereniging heeft het dagelijks bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, de bevoegdheid om een lid voor ten hoogste twee maanden te schorsen.
Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijke vervallenverklaring van het lidmaatschap, tijdens welke periode men geen andere rechten of plichten heeft dan contributie te betalen, zich te verweren in tuchtzaken of geschillen en het doen van een verzoek tot gratie.
Van een schorsingsbesluit kan de geschorste in beroep gaan bij het algemeen bestuur.
Een uitsluiting of schorsing kan door de vereniging worden opgelegd indien:
– De trainer het lid van een enkele training en/of wedstrijd uitsluit of verwijdert, op basis van gedrag en/of inzet bij de opdrachten die door de trainer waren gegeven. Dit ter beoordeling van de trainer, het dagelijks bestuur wordt geïnformeerd.
– De trainer het lid van meerdere trainingen en/of wedstrijden wil uitsluiten op basis van gedrag of inzet. De schorsing duurt ten hoogste één week, e.e.a. ter beslissing van het dagelijks bestuur en na overleg met de trainer. In geval het een jeugdlid betreft worden de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk op de hoogte gesteld, gevolgd door een schriftelijke melding..
– Na wangedrag. De schorsing is maximaal een maand, te beslissen door het dagelijks bestuur. Het lid of diens ouder(s)/verzorger(s) worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
Een schorsing kan ook door de overkoepelende bond of kring worden opgelegd.
In de regel wordt zo’n schorsing vooraf gegaan door een uitsprak van de Tuchtcommissie van de bond. Het lid of diens ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld van zowel de komende zitting van deze Tuchtcommissie als de uitspraak. Een schorsing voor kortere of langere tijd kan geen aanleiding zijn tot restitutie van contributie- en/of wedstrijdgelden.

Gedrag en aansprakelijkheid in en om het zwembad
Alle zwembaden waar onze leden voor bijvoorbeeld wedstrijden komen, maar ook ons eigen zwembad Waardergolf, doen hun best hun accommodatie er zo netjes en verzorgd als mogelijk uit te laten zien en ons zo als gasten te kunnen ontvangen. Van ons wordt, mede daarom, verwacht dat wij ons als gasten te gedragen. Als bestuur van AquaWaarD verwachten wij dat ook, maar ook dat onze leden zich als waardige ambassadeurs van de zwemsport en AquaWaarD gedragen.
Helaas, ook hiervoor een aantal regeltjes:
– AquaWaarD is nimmer aansprakelijk voor de schade die door het niet opvolgen van zwembadregels en/of aanwijzingen van trainer en/of zwembadpersoneel is ontstaan.
Met andere woorden ontstane schade is altijd voor rekening van het lid die de betreffende schade heeft veroorzaakt of heeft mede veroorzaakt.
– Balspelen in de kleedkamer zijn hinderlijk, kunnen gevaar opleveren aan anderen en schade veroorzaken en is daarom niet toegestaan.
– Ballen gooien tegen de muren van de zwemzaal is niet alleen hinderlijk maar ook schadelijk voor de (polo)ballen en is daarom niet toegestaan.
– Visnetpalen dienen niet als polsstok gebruikt te worden, behalve dat de palen hierdoor beschadigd kunnen worden, ook het tegelwerk van het zwembad kan hier niet tegen.
– Vermijd onvoorzichtige en/of onoordeelkundige omgang met zwembadattributen waardoor schade zou kunnen ontstaan.
– Douches mogen alleen bediend worden door daartoe aangewezen personen.
– Gebruik shampoo alleen om onder de douche de haren te wassen; ander gebruik leidt tot onverwacht gladde vloeren waardoor gevaar ontstaat.

Kostbare spullen; laat ze thuis! Neem je toch kostbare of belangrijke spullen mee, leg ze in een kluisje of geef ze in bewaring bij de trainer. Echter: de trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor bij hem afgegeven kostbare spullen c.q. materialen.

Voor meer regeltjes en afspraken, zie de verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement, ze zijn op te vragen bij de secretaris van de vereniging.

Kosten per jaar
Contributie

Vrijwilligers
Iedere vereniging is zo goed als de leden van die vereniging hem maken. AquaWaarD is zo’n vereniging en wij moeten het dus hebben van de inbreng van onze leden, of van de inbreng van de ouders van onze leden. Alleen gebruik maken van de faciliteiten die AquaWaarD biedt is, strikt genomen, niet genoeg.

Iedereen is dus van harte welkom indien hij of zij taken van de overige leden wil verlichten of als ze ideeën hebben hoe het ook kan of als ze iets kunnen toevoegen of verbeteren aan bestaande situaties. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Bovendien, het is nog leuk ook!